கேப்டன் டைகர்

பஞ்ச் லைன் எதுவும் இல்லை ….

குருவாசகம்

  • ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்களை மதிக்கக் கற்றுக் கொள்ளும் வரை அவன் தன்னைதானே உணர வாய்ப்பே இல்லை … அவனின் பாதியே பெண்மை தான் ..
  • There are no simple things in the existence, everything is fabulously miraculous..
  • Do not destroy “I dont know”- its the engine that powers the quest for knowledge
  • Life is involvement, where there is no involvement, there is no life
  • If you keep changing the direction and the course of your journey, how will you go anywhere? You will end up in circles
  • Once there is a deep acceptance of death, life will happen to you in enormous proportions
  • It is not because of your intention that the world changes. It is because of what you make of yourself that it changes
  • If you do not see yourself as an ultimate potential, as an ultimate possibility, that is a crime
  • The more sensitive you become to everything that is happening within you, the more confused you are bound to become

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: